Groep 6

Bij het vak rekenen werken we met de methode : “Alles telt” . De stof wordt aangeboden in een instructiegevoelige, een instructieafhankelijke en een instructieonafhankelijke groep. Daarnaast is er nog een groep die werkt met het Maatschrift. De tafels zijn hiervoor erg belangrijk. Ook maken we een begin met de breuken.

 

Succes for All is onze methode voor begrijpend lezen en taalbeschouwing. Daarbij komen vaardigheden zoals ontleden, stellen, leestekens, afkortingen en dergelijke aan bod.

 

Elk kind houdt eens per jaar een spreekbeurt.

 

Sinds dit schooljaar gebruiken we Staal als spellingmethode. De leerlingen leren de regels en het toepassen hiervan. Dagelijks wordt dit geoefend door middel van een dictee. Verder wordt ook geoefend met het ontleden van zinnen en de werkwoordspelling.

 

Engels staat in groep 6 voor het eerst op het rooster. We gebruiken de interactieve methode 'Take it easy'. Er wordt geoefend met het spreken, schrijven en luisteren van het Engels.

 

Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander. De kinderen leren van alles over de thema's water, werk & energie, de aarde beweegt, streken & klimaten en allemaal mensen. Daarnaast komt de topografie van Nederland aan de orde.

 

Brandaan neemt ons bij geschiedenis mee door thema's als de overzeese handel, slavernij, de industrie in ons land, de 2wereldoorlog en de welvaart in Nederland.

 

Het vak biologie & techniek wordt aangeboden met behulp van de methode Naut. Hierbij gaat het over natuurlijke verschijnselen, materiaal uit de natuur, de techniek om ons heen, de voortplanting en de aarde in het heelal.

In het technologielokaal zijn er op jaarbasis verschillende thema's waaraan gewerkt wordt. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dat onder andere bouwen & constructie, mediawijsheid en het milieu. Bij mediawijsheid gaan de leerlingen onder andere een vlog maken.

 

'Op voeten en fietsen' is onze verkeersmethode. Aangezien de leerlingen in groep 6 een tuintje krijgen waar we regelmatig op de fiets naar toe gaan, kunnen ze in de praktijk de geleerde regels toepassen. In groep 7 worden het schriftelijk- en het praktisch verkeersexamen afgenomen.

 

Er wordt bij alle vakken zowel individueel, als met maatjes, losse tweetallen, groepjes of met coöperatieve werkvormen gewerkt.

 

De leerlingen krijgen wekelijks een taakbrief. Op deze taakbrief moeten ze zelfstandig de weektaak inplannen. Dit is in aanloop naar het voortgezet onderwijs, waar het verwacht wordt dat ze deze vaardigheid beheersen. 

 

Op het gebied van kunst & cultuur zijn er jaarlijks, naast de wekelijkse creatieve lessen in de klas, drie blokken van elk anderhalf uur waarbij de leerlingen mogen kiezen uit onderdelen als kleien, dansen, Spaans, kunstgeschiedenis en dergelijke. Dit gebeurt groepsoverstijgend. Dat houdt in dat de groepen gevormd worden door leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Verder staat dit schooljaar muziek centraal. In onze groep leren de kinderen van alles over het symfonieorkest. De kinderen krijgen vijf lessen hierover. Na deze lessen is er een presentatie aan de ouders. Er wordt ook nog een bezoek aan de Schouwburg gebracht.

 

Een vakleerkracht gym geeft de kinderen twee keer per week bewegingsonderwijs in de sporthal van de Vensterschool. Aangezien OBS de Ploeg deel uitmaakt van de Vensterschool, zit de sporthal bij ons 'onder dak'.