Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat al sinds 1982 op de scholen. Per 1 januari 2007 is de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) van kracht. Deze wet maakt het mogelijk om de medezeggenschap op scholen te regelen op de manier die bij je eigen school past. Immers waar besturen steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgen om het beleid en het onderwijs vorm te geven, is overleg met en verantwoording naar ouders, leerlingen en personeel een noodzaak! Naast de MR bestaat er een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Schooloverstijgende zaken worden hierin besproken. Namens onze school is er ook een afgevaardigde in de GMR, die de daar besproken zaken terugkoppelt naar de MR.

 

U kunt de MR benaderen via: medezeggenschapsraad@deploeg.o2g2.nl

 

De samenstelling van de MR is als volgt:

Personeelsgeleding Oudergeleding
Annemiek Hoekstra  Henriëtte Roorda                  
Diana Ekhart Kim van Zanten
Rita Hofman Didi Delies-Stellingwerff
  Evelien Oosterbaan

 

 

Hieronder bevinden zich de notulen van het schooljaar 2019/2020:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenten