De oudervereniging

De oudervereniging heeft als doel de bloei van de school te bevorderen. Dit doet zij door het organiseren van activiteiten en ondersteunen van het team bij diverse zaken. De oudervereniging beheert het schoolfonds en financiert hieruit de extra activiteiten voor de leerlingen van de school.

 

Zo helpt de oudervereniging mee bij activiteiten en vieringen, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerst-doe-markt, de Paasviering en de Wandelvierdaagse. Ook organiseert de oudervereniging evenementen, bijvoorbeeld een Zomermarkt en Lampionnnenfeest. De oudervereniging zorgt voor het schoolfonds en voor de financiering van al deze extraatjes voor uw kinderen.

 

Eens per maand vergadert de oudervereniging. Om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten neemt ook een afvaardiging vanuit het team aan de vergaderingen deel.

 

In principe kan ook elke ouders/verzorger die een kind op OBS de Ploeg heeft, lid worden van de oudervereniging. Mocht u hierin geinteresseerd zijn, neemt u dan vooral contact op met één van de leden of stuur een mail naar

oudervereniging@deploeg.o2g2.nl.

 

Eén keer per jaar houdt de oudervereniging de (zakelijke) jaarlijkse ouderavond waarin o.a. de begroting van het schoolfonds en de benoeming van de leden aan de orde komen.

 

De oudervereniging bestaat uit de volgende leden:

Yvonne Attema-Vrieling voorzitter/secretaris
Didi Delies-Stellingwerff penningmeester
Charlotta Tomasoa algemeen lid
Dorothee Koopmans algemeen lid
Miranda Schuiten algemeen lid
Monique Ruitinga algemeen lid
Johanna Vos algemeen lid

 

Schoolfonds

De oudervereniging beheert het schoolfonds. Per leerling wordt door de ouders een vrijwillige bijdrage betaald. Dit bedrag bedraagt per kind € 20,-- en bij twee of meer kinderen € 35,--.

 

Wanneer een leerling na de kerstvakantie aangemeld wordt, wordt aan de ouders gevraagd de helft van het schoolfonds te betalen. Voor kinderen die na de paasvakantie instromen, hoeft voor dat jaar niets meer betaald te worden.

 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met daarin het verzoek het schoolfonds over te maken naar:

rekeningnummer NL17 RABO 115523936 tnv. de oudervereniging obs De Ploeg.

De bijdrage dient uiterlijk eind december betaald te zijn, zodat alle geplande activiteiten ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. De ouders/verzorgers van kinderen voor wie het schoolfonds na die datum nog niet is betaald, krijgen eind januari begin februari een herinnering mee naar huis.

 

NB.  Er bestaat overigens een regeling voor ouders met een minimum inkomen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij onze brugfunctionaris Irene Oosterhuis, 050 3210 454, bereikbaar van di t/m vrij tijdens schooluren. 

 

Het schoolfonds kan ook worden voldaan door middel van een doorlopende machtiging voor automatische incasso. Deze machtiging krijgt u bij de brief. Hiermee machtigt u de oudervereniging het schoolfonds elk jaar van uw rekening af te schrijven. Deze loopt automatisch af zodra uw kind(eren) van school zijn. U kunt de machtiging ingevuld inleveren bij de administratie van de school. Het machtigingsformulier is ook te downloaden op:

https://deploeg.o2g2.nl/onzeschool/oudervereniging.html.  U vindt het document onderaan de pagina. Voor vragen kunt u terecht bij de pennningmeester of door te mailen naar oudervereniging@deploeg.o2g2.nl.

 

Ouderparticipatie

 

Ook in het komende schooljaar zullen er weer een aantal werkgroepen gaan functioneren. Veel ouders maakten de afgelopen jaren al deel uit van deze werkgroepen. We hopen echter dat het aantal in het komende jaar nog sterk zal toenemen. De keus is groot genoeg. Mogelijk wordt u hier in september over benaderd. Ook kunt u dan intekenen voor hulp bij diverse activiteiten zoals kerst-doe-markt, de wandelvierdaagse of zomermarkt.

 

Klassenouders

 

Aan het begin van het schooljaar wordt door de leerkrachten van groep 1 t/m 8 gevraagd aan ouders of zij klassenouder willen worden. Dit houdt in, dat de leerkracht een beroep kan doen op de hulp van deze ouders. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de organisatie rond excursies, sportevenementen, verjaardagen van de leerkrachten, de vieringen van Kerst en Sinterklaas in de klas, de laatste schooldag en schoolreisjes.

 

 

Documenten