Ouderbetrokkenheid

Onze school vindt de samenwerking met ouders/verzorgers van groot belang. Dit vanuit de visie dat samenwerking belangrijk is  voor de ontwikkeling van het kind en leidt tot betere leerprestaties.

Ouders/verzorgers zijn partners om het kind de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. Onze school heeft de ambitie om samen met de Vensterschoolpartners en de samenwerkingspartners in de wijk,  de onderlinge samenwerking te versterken om zo de doorgaande lijn verder vorm te geven.

 

Samen werken met ouders, zo doen wij dat:

  • Op onze school is een brugfunctionaris die zich inzet voor de ondersteuning van ouders. Zij vormt een verbindende schakel tussen de wereld thuis en de wereld op school.

 

  • Wij luisteren, zodat directie, leerkrachten,  ouders en leerlingen begrip hebben voor elkaars wensen en verwachtingen.

 

  • Wij denken na over successen en knelpunten in de oudercontacten om zo te komen tot een optimale samenwerking.

 

  • Wij doen! Zo hebben we in de school een ontmoetingsruimte voor ouders, een mediatheek waar ouders actief meehelpen, ouders die helpen als lunchpauzebegeleiders, klassenouders, een leerlingenraad, een zeer actieve oudervereniging die ons ondersteunt bij allerlei feesten zoals kerst, zomermarkt, sinterklaas, avondvierdaagse, ouders die leerlingen op luizen controleren, gezinsklas, ouders die hebben meegedacht over de herinrichting van het voorplein, ouders die in de MR-zitten, ouders die de school ondersteunen bij het verbeteren van ons beleid ten aanzien van ouderbetrokkenheid, ouders die deelnemen aan het SFA-familieteam, ouders die af en toe helpen.