“Ik vind de school leuk, omdat er altijd juffen

en meesters zijn om me te helpen”

Extra ondersteuning

Soms merken we dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan wat de eigen klas kan bieden. Denk aan ondersteuning bij bijvoorbeeld gedrag, concentratie, spraak of taal. Daarvoor hebben wij verschillende mogelijkheden om onze leerlingen toch optimaal te laten ontwikkelen.

Gezinsklas

Kinderen die problemen hebben met hun concentratie, werkhouding, luisterhouding of gedrag hebben mogelijk voordeel bij de gezinsklas. In overleg met ouders/verzorgers kunnen wij leerlingen hiervoor aanmelden. In de gezinsklas komen kinderen uit verschillende groepen bij elkaar. Zij gaan één dagdeel per week samen met één van hun ouders/verzorgers naar school. Dat doen zij ongeveer 8 tot 10 weken lang.

Een psycholoog van Madelies begeleidt deze lessen. Ook ondersteunt een leerkracht/medewerker van de school bij de les. In de gezinsklas stellen we doelen op waaraan de leerlingen de rest van de week in hun eigen klas gaan werken. Dat kan bijvoorbeeld zijn: 'ik krijg mijn werk af', maar ook: 'ik weet hoe ik een speelafspraakje moet maken'. Zo zorgt wat extra ondersteuning buiten de eigen klas voor ontwikkeling binnen de eigen klas.

 Een voorbeeld van een doelenkaart die we gebruiken in de gezinsklas.

Logopedie 

Logopedie helpt bij problemen binnen de taalontwikkeling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een moeizame start van de taalontwikkeling, problemen met de woordenschat, de zinsbouw of met taalgebruik in sociale situaties. Logopedie kan ook worden ingezet bij TOS, een Taalontwikkelingsstoornis.

Eén dag in de week komt Logepediepraktijk Ruskenborg langs op school. Onze logopedist kan helpen bij moeite met het leren van de spraakklanken, met verstaanbaar spreken of bij problemen met vloeiend spreken (stotteren). Eveneens helpt ze wanneer leerlingen extra ondersteuning kunnen gebruiken met de woordenschat, met het maken van goede zinnen of met het begrijpen van taal.

Taalatelier 

Voor sommige kinderen vormt de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheden een uitdaging. Zij hebben baat bij een steuntje voor hun zelfvertrouwen en meer plezier in lezen en schrijven.

Daarom werken we sinds 2020 samen met SKSG in het Taalatelier. Hierin komen geselecteerde kinderen uit groep 4 en 5 één keer per week 2 uur lang bij elkaar. Dat gebeurt soms na schooltijd en soms onder schooltijd. Zij doen dan op een speelse wijze mee aan taal- en leesactiviteiten.

In het Taalatelier werken we aan de hand van een programma, dat tot stand is gekomen in samenwerking met de Hanzehogeschool/PABO. De pedagogisch medewerkers van SKSG die het Taalatelier verzorgen zijn getraind in taalstimulatie. We zien dat kinderen die deelnemen aan Het Taalatelier veel plezier beleven aan de activiteiten.

 

KCOO 

Alle scholen binnen het openbaar onderwijs hebben vastgelegd welke basisondersteuning zij leerlingen kunnen bieden. Als de leerling gedragsproblemen of te weinig leerontwikkeling heeft, zal de school in eerste instantie zelf maatregelen treffen voor een goede ondersteuning.

Gaat de leerling alsnog met bepaalde vakken niet of nauwelijks vooruit, of de werkhouding blijft onvoldoende? En de leerkracht of school kan geen extra ondersteuning bieden binnen de klas? Dan kunnen we het KCOO raadplegen. Dat is het kenniscentrum van het openbaar onderwijs. Zij bieden gerichte ondersteuning op school, doen onderzoek naar de onderwijsbehoeftes van leerlingen en adviseren ouders en leerkrachten over passend onderwijs.

De intern begeleider van de school neemt dan contact op met een medewerker van het KCOO en maakt een afspraak. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer er onderzoek moet worden gedaan, vragen we de ouders/verzorgers schriftelijk om toestemming. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies